C-406/13, Comisia / România, ordonanţa de radiere din 11.11.2014, EU:C:2014:2396 – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-406/13, Comisia / România, ordonanţa de radiere din 11.11.2014, EU:C:2014:2396

C-406/13, Comisia / România, ordonanţa de radiere din 11.11.2014,  EU:C:2014:2396 [CURIA]

Comisia a solicitat Curţii să constate că prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma prevederilor articolului 3 alineatele (3) şi (4), articolului 4 alineatul (2), articolului 8, articolului 9 alineatele (l)-(7), articolului 10 alineatele (2) şi (5), articolului 13 alineatele (1) şi (5), articolului 14 alineatul (4) şi alineatul (5) litera b), articolului 16 alineatul (1), articolului 25 alineatul (5), articolului 36 alineatul (9) al treilea paragraf, articolului 41 alineatul (1) literele d), g) şi q), alineatului (3) literele b) şi d), alineatului (6) literele a) şi c), precum şi alineatelor (10)-(12) ale aceluiaşi articol, articolului 42 alineatul (1), articolului 43 alineatele (1), (4) şi (8), articolului 48, precum şi anexei I punctul 1 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE , sau, în orice caz, pentru că nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 54 alineatul (1) din această directivă. De asemenea, a solicitat „să oblige România, în conformitate cu prevederile articolului 260 alineatul (3) din Tratatul FUE, la plata unor penalităţi pe zi de întârziere pentru încălcarea obligaţiei de comunicare a tuturor măsurilor de transpunere a Directivei 2009/73/CE în cuantum de 30 228,48 euro pe zi de la data pronunţării hotărârii în prezenta cauză” Termenul pentru transpunerea directivei în dreptul intern a expirat la 3 martie 2011.

Comisia a solicitat desistarea iar prin ordonaţa Curţii din 11 noiembrie 2014 s-a luat act de aceasta deoarece „acţiunea şi desistarea consecutivă a Comisiei au fost rezultatul conduitei României, întrucât aceasta nu a adoptat decât după introducerea acţiunii măsurile necesare pentru a se conforma obligaţiilor sale.”

SURSA

Posted in Actiunea in neindeplinirea obligatiilor.

Tagged with , , .