Skip to content


C 405/13, Comisia / România, ordonanţa de radiere din 17.10.2014.

C 405/13, Comisia / România, ordonanţa de radiere din 17.10.2014, EU:C:2014:2356. [CURIA]

Comisia a solicitat Curţii “să constate că prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma prevederilor articolului 2 punctul 1, articolului 3 alineatul (5) litera b), precum și alineatelor (7), (8) și alineatului (9) litera c) ale aceluiași articol, articolului 5, articolului 7 alineatul (4), articolului 9 alineatele (l)-(7), articolului 10 alineatele (2) și (5), articolului 11 alineatul (8), articolului 13 alineatul (4) și alineatului (5) litera b), articolului 16 alineatele (1) și (2), articolului 25 alineatul (1), articolului 26 alineatul (2) litera c), articolului 31 alineatul (3), articolului 34 alineatul (2), articolului 37 alineatul (1) literele k), p) și q), alineatului (3) literele b) și d) și alineatelor (10)-(12), articolului 38 alineatul (1), articolului 39 alineatele (1), (4) și (8) și anexei I punctul 1 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE1 , sau, în orice caz, pentru că nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România și-a încălcat obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 49 alineatul (1) din această directivă”

De asemenea, a solicitat “să oblige România, în conformitate cu prevederile articolului 260 alineatul (3) din Tratatul FUE, la plata unor penalități pe zi de întârziere pentru încălcarea obligației de comunicare a tuturor măsurilor de transpunere a Directivei 2009/72/CE în cuantum de 30 228,48 euro pe zi de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză” Termenul pentru transpunerea directivei în dreptul intern a expirat la 3 martie 2011.

Comisia a solicitat desistarea iar prin ordonaţa Curţii din 17.10. 2014 s-a luat act de aceasta deoarece „acţiunea şi desistarea consecutivă a Comisiei au fost rezultatul conduitei României, întrucât aceasta nu a adoptat decât după introducerea acţiunii măsurile necesare pentru a se conforma obligaţiilor sale.”

Posted in Actiunea in neindeplinirea obligatiilor.