Skip to content


T-145/15, Romania/ Comisia

T-145/15, Romania/ Comisia, pendinte [CURIA]

Acțiune introdusă la 29 martie 2015 – România/Comisia

 

(Cauza T-145/15)

 

Limba de procedură: româna

 

Părțile

 

Reclamantă: România (reprezentanți: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, agenți)

 

Pârâtă: Comisia Europeană

 

Concluziile

 

Reclamanta solicită Tribunalului:

 

Anularea parțială a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

 

Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

 

Motivele și principalele argumente

 

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

 

Primul motiv întemeiat pe exercitarea necorespunzătoare a competenței Comisiei Europene de a exclude sume de la finanțarea de către Uniunea Europeană

 

Prin aplicarea corecțiilor forfetare stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103, Comisia și-a exercitat competența de o manieră necorespunzătoare, încălcând prevederile articolului 52 din Regulamentul (UE) 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și Orientările Comisiei pentru aplicarea corecțiilor financiare definite în Documentul nr. VI/5330/97 al Comisiei din 23 decembrie 1997, intitulat „Orientări privind calculul consecințelor financiare în cadrul pregătirii deciziei de închidere a conturilor FEOGA – Garantare”.

 

Comisia era obligată să stabilească corecții având la bază identificarea sumelor cheltuite în mod necuvenit de către România și nu să aplice rate forfetare, având în vedere că, pe de o parte, natura situației nu a impus acest lucru iar, pe de altă parte, statul român a pus la dispoziția Comisiei informațiile necesare pentru a stabili corecții calculate. În situația dată, nu se poate considera că pentru stabilirea unor corecții calculate, care să aibă la bază pierderea reală de fonduri, ar fi fost necesare eforturi neproporționale din partea Comisiei.Al doilea motiv întemeiat pe motivarea insuficientă și inadecvată a deciziei atacateDecizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 nu este suficient și adecvat motivată întrucât, în adoptarea acesteia, Comisia nu a prezentat de o manieră suficientă motivele pentru care a ales să aplice o rată forfetară pentru neregulile constatate în misiunile de audit și nu a justificat corespunzător de ce argumentele invocate de România cu privire la posibilitatea aplicării unei corecții calculate nu pot fi reținute și luate în considerare la stabilirea corecției finale.Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalitățiiDecizia atacată contravine principiului proporționalității întrucât, prin aplicarea unor rate forfetare de corecție de 10% cu privire la cheltuielile pentru anul de cerere 2009 și, respectiv, de 5% pentru anul de cerere 2010, s-a produs o supraestimare a pierderii de fonduri UE ca urmare a neregulilor constatate în misiunile de audit, ratele menționate neținând seama de natura și de gravitatea încălcării și nici de implicațiile financiare ale acesteia pentru bugetul Uniunii.

Posted in Actiune in anulare.