C-627/15, Gavrilescu – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


C-627/15, Gavrilescu

C-627/15, Gavrilescu si Gavrilescu, Ordonanta de radiere din 4 octombrie 2017 [CURIA]

I.1. Instanta nationala –

Judecătoria Câmpulung a formulat o noua trimitere preliminara in materia clauzelor abuzive. Cauza a fost inregistrata la Curtea de Justitie: C-Potrivit incheierii din 22 octombrie 2015 textul trimiterii este urmatorul:

1. Să se stabilească dacă articolul 4 alineatul 2 din Directiva 93/13 CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că termenii ”obiectul principal al contractului” şi ”caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, pe de-o parte, faţă de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte”, acoperă o clauză, cuprinsă într-un contract de credit încheiat în monedă străină între un vânzător sau un furnizor şi un consumator şi care nu  făcut obiectul unei negocieri individuale, în temeiul căreia, pentru restituirea ratelor împrumutului, debitorul este obligat să suporte exclusiv ”riscul valutar”, constând în potenţialul efect negativ constând în creşterea obligaţiei lunare de plată generată de fluctuaţia ratelor de schimb valutar şi pe care l-ar avea de suportat ca urmare a contractării creditului şi a rambursării plăţii sumelor în baza contractului de credit într-o altă monedă decât moneda naţională a României.

2. În conformitate cu articolul 4 al. 2 din Directiva 93/13 trebuie să se înţeleagă că obligaţia consumatorului de a suporta, cu ocazia restituirii împrumutului, diferenţa ce rezultă din creşterea  cursului  valutar al monedei în care s-a acordat împrumutul(CHF), reprezintă o remuneraţie al cărei caracter adecvat în raport cu serviciul prestat nu poate fi  analizat în vederea aprecierii caracterului său abuziv?

3. Dacă răspunsul la această întrebare este că o asemenea clauză nu este scutită de la aprecierea caracterului abuziv, se poate considera că aceasta îndeplineşte criteriile bunei credinţe, echilibrului şi transparenţei prevăzute de directivă, permiţând consumatorului să poată prevedea, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, consecinţele care decurg din aceasta în ceea ce îl priveşte?

4. Dacă o clauză contractuală precum este cea de la 4.2 din Condiţiile generale ale convenţiei, potrivit căreia dreptul de a converti în moneda naţională un credit acordat în CHF este recunoscut pentru bancă în condiţiile fluctuaţiei, în sens crescător, a  cursului valutar cu mai mult de 10% faţă de valoarea acestuia de la data semnării convenţiei, în vederea evitării continuării majorării expunerii la riscul valutar, fără a fi recunoscut  un drept similar consumatorului, intră în domeniul de protecţie al Directivei 93/13 sau este scutită de la aprecierea caracterului abuziv?

 

I.2. Stadiul procesual – primă instanță

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO –  

 

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

 

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

Concluziile Avocatului General Nils Wahl prezentate la 14 septembrie 2017 in cauza C‑627/15, Gavrilescu:

„–      Articolul 267 TFUE nu se opune normelor procedurale naționale care permit renunțarea la judecată după efectuarea unei trimiteri preliminare către Curte, chiar dacă instanța națională este privată astfel de posibilitatea pronunțării unei hotărâri cu privire la presupusul caracter abuziv al clauzelor contractuale.
–      Articolul 267 TFUE nu se opune normelor procedurale naționale care permit instanței de control judiciar să reexamineze, în contextul exercitării unei căi de atac, o încheiere de suspendare a procedurii pentru a stabili dacă respectiva cauză este în continuare pendinte, atunci când prin încheierea menționată instanța inferioară a decis să adreseze Curții întrebări preliminare.”

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Ordonanta de radiere din 4 octombrie 2017:  prin scrisoarea din 14 septembrie 2017, primită la grefa Curții la 26 septembrie 2017, Judecătoria Câmpulung (România) și‑a exprimat dorința de a‑și retrage cererea de decizie preliminară.

text integral

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

 

VII. Bibliografie

Constantin-Mihai Banu, Dragos  Calin,  Daniel Mihail Sandru, Recursul impotriva unei incheieri prin care se dispune sesizarea cu titlu preliminar a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Doua exemple recente din Romania (Appeal Against an Order Making a Reference for a Preliminary Ruling to the Court of Justice of the European Union. Two Recent Examples from Romania) (2016). Revista romana de drept european, nr. 4/2016, p. 93-110. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912871 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912871

Daniel Mihail Sandru,  Constantin-Mihai  Banu, Dragos Calin, Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de Procedură Civilă (Staying of Proceedings by a Court of Romania in Case a Preliminary Reference is Made to the European Court of Justice According to the New Code of Civil Procedure) (January 15, 2013). Curierul Judiciar, nr. 1/2013, p. 54-55.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2466262 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2466262

Daniel-Mihail Șandru, Trimitere preliminară formulată de Judecătoria Câmpulung: C-627/15, Gavrilescu și Gavrilescu. UPDATE: Concluziile Avocatului General Nils Wahl, JURIDICE.ro, 15 septembrie 2017

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Noutati – trimiteri preliminare ale instantelor romane la Curtea de Justitie

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with .