Skip to content


Cauza T-704/15, Micula si altii/Comisia

Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2015 – Micula și alții/Comisia
(Cauza T-704/15)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamanți: Viorel Micula (Oradea, România), European Drinks SA (Ștei, România), Rieni Drinks SA (Rieni, România), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea), West Leasing International SRL (Păntășești, România) (reprezentanți: J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană
Concluziile
Reclamanții solicită Tribunalului:
anularea Deciziei (UE) 2015/1470 a Comisiei din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România — Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013 [notificată cu numărul C(2015) 2112] (JO L 232, p. 43);
cu titlu subsidiar, anularea deciziei atacate, în măsura în care:
îl identifică pe Viorel Micula drept o „întreprindere” și, prin urmare, parte a unei singure entități economice care este beneficiara ajutorului;
identifică beneficiarul ajutorului de stat ca unică entitate economică ce include Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, și
obligă, la articolul 2 alineatul (2), pe Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, și West Leasing SRL la rambursarea în solidar a ajutorului de stat primit de oricare dintre aceștia;
obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în această procedură.
Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanții invocă opt motive.
Primul motiv întemeiat pe lipsa de competență și pe un abuz de putere. Prin calificarea greșită a hotărârii arbitrale a International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (denumită în continuare „hotărârea”) drept ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, Comisia își valorifică competențe pe care le are în domeniul ajutoarelor de stat acordate de Romania în urma aderării acestei țări la UE, în mod retroactiv privind perioada de preaderare. În mod evident, Comisia nu poate să își exercite competențele legate de ajutoarele de stat în acest mod. Adoptarea unei decizii având asemenea obiect și efect demonstrează cu atât mai mult exercitarea eronată a acestor competențe.
Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE
În primul rând, decizia nu demonstrează existența unui avantaj economic atunci când califică executarea/implementarea hotărârii drept ajutor de stat incompatibil. Prezenta cauză întrunește criteriile stabilite în jurisprudența Asteris (Hotărârea din 27 septembrie 1988, Asteris și alții, 106/87-120/87). Orice avantaj (quod non) este anterior aderării României la UE și este astfel înafara domeniului de aplicare al normelor Uniunii privind ajutoarele de stat. În al doilea rând, decizia nu demonstrează existența selectivității. Tratatul bilateral de investiții încheiat între România și Suedia (denumit în continuare „BIT”, temeiul juridic al hotărârii) stabilește un sistem de răspundere generală care este aplicabil în egală măsură oricărui investitor. În al treilea rând, decizia nu demonstrează că măsura în cauză este imputabilă statului român. România nu are o marjă de apreciere în privința aplicării hotărârii.
Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 351 TFUE și pe principiile generale de drept. Articolul 351 TFUE protejează obligațiile asumate de România prin punerea în aplicare a BIT cu Suedia, care era un acord între un stat membru (Suedia) și o țară terță (România), față de orice posibile efecte post-aderare ale normelor UE privind ajutoarele de stat.
Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea principiului protecției încrederii legitime. Autoritățile UE au încurajat activ încheierea de BIT și prin urmare au întreținut o încredere legitimă că demersul de a pune în aplicare un astfel de BIT prin arbitraj și prin hotărâre nu va fi blocat, de exemplu prin aplicarea normelor privind ajutoarele de stat.
Al cincilea motiv întemeiat, cu titlu subsidiar, pe faptul că pretinsul ajutor trebuie considerat un ajutor compatibil. Măsura națională în cauză care a fost la originea arbitrajului și a hotărârii nu a fost niciodată considerată incompatibilă. În orice caz, ar fi fost compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat.
Al șaselea motiv întemeiat, cu titlu subsidiar, pe faptul că decizia stabilește în mod incorect beneficiarii ajutorului de stat. Decizia nu demonstrează nici că Viorel și Ioan Micula fac parte din pretinsa entitate economică unică, sau că există o entitate economică unică în acest caz.
Al șaptelea motiv întemeiat pe erori în recuperarea dispusă de decizie. Întrucât decizia determină în mod incorect beneficiarii pretinsului ajutor, aceasta dispune recuperarea de la indivizi și societăți care nu sunt beneficiari ai pretinsului ajutor.
Al optulea motiv întemeiat pe încălcarea unei cerințe procedurale esențiale (dreptul de a fi ascultat). Decizia de inițiere a procedurii oficiale de investigație nu a menționat în niciun fel reclamantele European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing și Transilvania General Import-Export.

Posted in Actiune in anulare, Jurisprudenta.