Skip to content


TUE, T-599/15, Caruz / OLAF, Ordonanta din 17 martie 2016, ECLI:EU:T:2016:170

 

ORDONANȚA TRIBUNALULUI (Camera întâi)
17 martie 2016(*)
„Acțiune în despăgubire – Acțiune introdusă de un acționar în numele unei societăți – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate vădită”
În cauza T‑599/15,
Gheorghe Caruz, cu domiciliul în Brăila (România), reprezentat de R. Caruz, de D. Toma și de L. Fătu, avocați,
reclamant,
împotriva
Comisiei Europene,
pârâtă,
având ca obiect o cerere de reparare a pretinsului prejudiciu suferit de SC Galco, SA,
TRIBUNALUL (Camera întâi),
compus din domnul H. Kanninen (raportor), președinte, doamna I. Pelikánová și domnul E. Buttigieg, judecători,
grefier: domnul E. Coulon,
dă prezenta
Ordonanță
 Situația de fapt și procedura
1        Reclamantul, domnul Gheorghe Caruz, este acționar al societății românești SC Galco, SA (denumită în continuare „Galco”), care își desfășoară activitatea în sectorul producției de preparate pe bază de carne.
2        În cadrul punerii în aplicare a programului special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (special accession programme for agriculture and rural development sau Sapard), la 6 octombrie 2005, Galco a încheiat un contract de finanțare cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (România), denumită în continuare „APDRP”), referitor la o „fabrică preparate din carne”, finanțat din bugetul Uniunii Europene.
3        La 28 octombrie 2010, APDRP a întocmit un „proces‑verbal de constatare”. În acest document se arată că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) constatase, pe baza unui raport din 8 octombrie 2009, care fusese întocmit de autoritățile germane în urma unei anchete desfășurate la cererea OLAF, că Galco săvârșise anumite nereguli în scopul de a obține finanțarea din partea Uniunii. Reclamantul arată că OLAF a recomandat autorităților române să recupereze această finanțare, în valoare de 1 958 590 de euro, majorată cu suma de 39 171,8 euro, cu titlu de dobânzi de întârziere.
4        La 22 noiembrie 2010, Galco a contestat „procesul‑verbal de constatare” întocmit de APDRP.
5        Prin decizia din 23 decembrie 2010, APDRP a respins contestația formulată de Galco și a indicat că aceasta trebuia să restituie suma de 7 041 329,58 lei (RON), la care se adăugau dobânzi și penalități de întârziere.
6        Prin nota din 17 ianuarie 2011, APDRP a solicitat societății Galco să îi restituie suma de 7 041 329,58 RON.
7        După ce APDRP a transmis titlul său executoriu către Agenția Națională de Administrare Fiscală (România), aceasta a procedat la o poprire asupra tuturor conturilor societății Galco în limita sumei de 7 182 156,17 RON.
8        Întrucât a devenit insolvabilă, Galco nu a mai fost în măsură să execute un al doilea proiect pentru care se încheiase, la 26 august 2009, un contract de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (România) privind „secția tranșare, ambalare și modernizare centrală frigorifică”.
9        Prin Hotărârea din 22 septembrie 2011, Curtea de Apel Galați (România) a respins o acțiune în anulare introdusă de Galco împotriva „procesului‑verbal de constatare” din 28 octombrie 2010, a deciziei din 23 decembrie 2010 și a notei din 17 ianuarie 2011 adoptate de APDRP.
10      Prin Hotărârea din 10 octombrie 2013, Înalta Curte de Casație și Justiție (România) a admis recursul introdus de Galco împotriva hotărârii Curții de Apel Galați din 22 septembrie 2011, care a fost, așadar, anulată, și a anulat actele adoptate de APDRP.
11      Prin cererea depusă la grefa Tribunalului la 15 octombrie 2015, reclamantul a introdus prezenta acțiune.
 Concluziile reclamantului
12      Reclamantul solicită Tribunalului obligarea OLAF la plata, în favoarea sa, a sumei de 258 509 577,92 RON cu titlu de daune interese.
 În drept
13      Potrivit articolului 126 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, atunci când acțiunea este în mod vădit inadmisibilă, Tribunalul poate, fără continuarea procedurii, să se pronunțe prin ordonanță motivată.
14      În speță, Tribunalul consideră că este suficient de lămurit pe baza actelor dosarului și decide, în temeiul acestui articol, să se pronunțe fără continuarea procedurii.
15      Cu titlu introductiv, trebuie semnalat că OLAF a fost desemnat de către reclamant drept pârât. Or, OLAF, instituit prin Decizia 1999/352/CE, CECA, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 (JO L 136, p. 20, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 148), este un serviciu intern al Comisiei Europene, a cărui independență este pur funcțională și limitată la activitățile sale de anchetă. În acest sens și în lipsa unei dispoziții contrare, OLAF nu are personalitate juridică, iar reprezentarea sa în justiție este asigurată de Comisie. Prin urmare, trebuie să se considere că o acțiune în despăgubire introdusă împotriva OLAF este îndreptată numai împotriva Comisiei (a se vedea în acest sens Ordonanța din 22 iunie 2015, In vivo/Comisia, T‑690/13, EU:T:2015:519, punctul 14).
16      În continuare, trebuie arătat că, potrivit unei jurisprudențe constante, admisibilitatea unei acțiuni în anulare introduse de o persoană fizică sau juridică în sensul articolului 263 TFUE este suspusă condiției ca aceasta să justifice un interes de a exercita acțiunea (Hotărârea din 31 martie 1977, Société pour l’exportation des sucres/Comisia, 88/76, Rec., EU:C:1977:61, punctul 19, și Ordonanța din 29 aprilie 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze și alții/Comisia, T‑78/98, Rec., EU:T:1999:87, punctul 30). Aceasta trebuie, în special, să demonstreze existența unui interes personal în obținerea anulării actului atacat (Ordonanța Unione provinciale degli agricoltori di Firenze și alții/Comisia, citată anterior, EU:T:1999:87, punctul 30). În plus, acest interes trebuie să fie apreciat la momentul introducerii acțiunii (Hotărârea din 16 decembrie 1963, Forges de Clabecq/Înalta Autoritate, 14/63, Rec., EU:C:1963:60) și nu poate fi evaluat în funcție de un eveniment viitor și ipotetic (Hotărârea din 30 aprilie 1998, Cityflyer Express/Comisia, T‑16/96, Rec., EU:T:1998:78, punctul 30).
17      Trebuie să se constate, în speță, că reclamantul solicită repararea prejudiciului care ar fi fost cauzat unei societăți al cărei acționar este, iar nu a unui prejudiciu, direct sau indirect, pe care l‑ar fi suferit personal.
18      Astfel, reclamantul nu urmărește să obțină o reparare a prejudiciului economic pe care l‑ar fi suferit eventual ca urmare a unei deprecieri a participației sale în capitalul Galco. Acesta solicită obligarea Comisiei la repararea prejudiciului suferit de Galco din cauza comportamentului OLAF, care ar fi condus la insolvabilitatea acestei societăți. Acest prejudiciu ar corespunde, printre altele, profitului pe care, potrivit reclamantului, Galco l‑ar fi realizat dacă aceasta ar fi putut să execute integral cele două proiecte finanțate de APDRP (a se vedea punctele 2 și 8 de mai sus).
19      Or, reclamantul nu a dovedit și nici măcar nu a invocat, în cererea introductivă, existența unei cesiuni de drepturi sau a unui mandat pe care și‑ar putea întemeia un interes de a exercita, în nume propriu sau în numele Galco, acțiunea în repararea prejudiciului suferit de aceasta (a se vedea în acest sens Ordonanța din 21 novembre 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine și alții/Comisia, T‑53/96, Rec., EU:T:1996:170, punctul 28 și jurisprudența citată). În aceste împrejurări, reclamantul nu a demonstrat existența unui astfel de interes de a exercita acțiunea.
20      Din ansamblul considerațiilor de mai sus rezultă că acțiunea trebuie respinsă ca vădit inadmisibilă, fără a mai fi necesară comunicarea acesteia către Comisie.
 Cu privire la cheltuielile de judecată
21      Având în vedere că prezenta ordonanță este adoptată înainte de comunicarea cererii introductive către Comisie și înainte ca acesta să fi putut efectua cheltuieli, este suficient să se decidă că reclamantul va suporta propriile cheltuieli de judecată, în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură.
Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera întâi)
dispune:
1)      Respinge acțiunea.
2)      Domnul Gheorghe Caruz suportă propriile cheltuieli de judecată.
Luxemburg, 17 martie 2016.
Grefier
       Președinte
E. Coulon

 

SURSA

Posted in Actiune in anulare.