CBGE 2017. Dreptul si drepturile in afaceri internationale. AGENDA CONFERINTEI – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


CBGE 2017. Dreptul si drepturile in afaceri internationale. AGENDA CONFERINTEI

UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR” (UCDC) FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE (REI) în colaborare cu Asociaţia Română de Drept și Afaceri Europene

organizeaza Sectiunea

Dreptul si drepturile in afaceri internationale

12 mai 2017, orele 12-15

Universitatea Crestina Dimitrie Cantenir, Sala 130, et. 2

Scopul panelului juridic al acestei conferinte internationale de orientare economica este de a atrage atentia asupra problemelor juridice din mediul international cu impact in economie si afaceri. Fara a fi o sectiune declarat interdisciplinara, ci doar juridica, vor fi problematizate aspecte referitoare la pluralism juridic international, multitudinea de surse de drept aplicabile, tribunale si instante din ce in ce mai multe si competente diverse, complexitatea unei ierarhii temeinice, sau macar rezonabile, intre normele juridice, forum shopping si concurenta internationala, drepturile omului si afaceri internationale. Fara a se dilua in discursuri fara continut temele vor fi practice, analitice si problematizate. Lucrarile conferintei se vor publica in RRDA – Revista romana de dreptul afacerilor. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „Challenges of Doing Business in the Global  Economy” – CBGE 2017 – Ediţia a V-a, BUCUREŞTI, 12 mai 2017   ***

AGENDA CONFERINTEI
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU
Cuvant introductiv: Dreptul și drepturile în afaceri internationale
Foreword: Law and rights in international business
Epoca globalizarii juridice sau a schimbarilor accentuate, rolul drepturilor omului in domeniul afacerilor internationale, distinctia public – privat, rolul statelor si a subiectelor de drept intr-un cadru mai larg, influenta dreptului public in dreptul privat, numărul considerabil al instanțelor internaționale, ierarhia normelor juridice sunt elemente potentiale ale unor conflicte de drepturi cu impact practic. În fața acestor elemente se pune intrebarea care sunt resursele, instrumentele și reacțiile juristilor? Accentul va fi pus evoluțiile recente, ale ultimului an.
Sesiunea I. Moderator Lector univ. dr. Felix Raul Hodos, orele 12.00 -13.20
Lector univ. dr. Cristina FLORESCU
Lect.univ.dr. Cristina Ioana Florescu, avocat Baroul Bucuresti, arbitru CACCIR (Bucuresti), VIAC (Viena), Moldova
Posibilitatea prejudecatilor inconstiente in alegerea arbitrului
Unconscious Bias in Arbitrators’ Appointment  
Cel mai important aspect pe care părțile îl vor lua în considerare în soluționarea litigiului, pentru a asigurara integritatea și eficiența arbitrajului, este alegerea arbitrilor care vor conduce procedurile arbitrale și vor pronunța o hotărâre. Abilitățile, experiența, profesionalismul, înțelepciunea, inteligența și pregătirea arbitrilor au un impact semnificativ asupra calității întregului proces arbitral, asupra desfășurării procedurilor și asupra luării deciziilor și pronunțării hotărârii. Acest deziderat conduce, în mod firesc, la examinarea diferitelor modalități de a găsi dintr-o paletă cât mai vastă arbitri buni, fără ca alegerea acestora să fie afectată de părtinire, mai ales inconștientă, subiect care a câștigat un loc aparte în discuțiile din ultima vreme și în domeniul arbitrajului. Favorizările inconștiente, neintenționate, sunt stereotipuri sociale despre anumite grupuri de persoane pe care indivizii le formează în afara propriei conștiințe conștiente. Toată lumea are convingeri inconștiente despre diferite grupuri sociale și de identitate, iar aceste prejudecăți se datorează tendinței de a organiza lumea socială prin categorisire. Dar prejudecățile inconștiente nu sunt permanente. De fapt, ele sunt maleabile și pot fi luate măsuri pentru a limita impactul lor asupra gândurilor și comportamentelor noastre. Prin urmare, următorul pas este ca măsuri personale și care țin de organizațiile implicate să fie luate pentru a elimina barierele ascunse și a elimina prejudecățile inconștiente care alimentează aceste bariere. Astfel s-ar putea diminua impactul nefavorabil asupra procesului de selecție al arbitrilor și totodată asigura o numire cât mai variată și diversă a tribunalului arbitral.
Conf. univ. dr.  Angela MÎȚĂ-BACIU Avocat  Baroul IASI, Conf. univ. dr. Universitatea «Petre Andrei» din IASI, Lector I.N.P.P.A. Pactum de lege utenda in contractele internationale sau alegerea expresa a legii aplicabile The pactum de lege utenda or the express choice of applicable law in international contracts

Deși nu este neapărat primul gând la elaborarea unui contract, a unui agreement, important este să avem in vedere, ceea ce se poate întâmpla în cazul unui viitor litigiu ce ar putea să apară. Neînțelegerile pot viza obligațiile contractuale, conținutul contractului sau pot fi dificultăți în interpretarea acestuia.  În astfel de circumstanțe și în special în cazul în care părțile își au sediile în țări diferite, este esențial să se cunoască ce legislație ce se aplică.  De aceea, la fel de important si eficient ar fi ca părțile contractante să stipuleze cărui for, instanțe sau arbitraj vor încredința litigiul spre soluționare. In felul acesta, înainte de a se putea lua în discuție fondul litigiului, prin desemnarea forului ce va fi chemat să soluționeze litigiul, se vor evita lungi discuții privind chestiunea jurisdicției si aceasta reprezintă un câștig prețios ce consta in timpul câștigat dar și in evitarea cheltuielilor inutile în cazul litigiului ulterior. Disputele procedurale, prin invocarea si căutările de argumente pro si contra unei anumite jurisdicții, pe cat vor fi de cronofage pe atât de stresante si inutile. Cu toate acestea, este la fel de important să se prevadă în contract o alegere expresa a legii aplicabile. O anumită lege desemnată in contract poate acorda uneia dintre părți un mijloc de apărare ori un drept de acțiune, anumite avantaje procedurale care ar putea să nu fie disponibile în temeiul legilor unui alt sistem de drept. Totodată, cei implicați in afaceri internaționale, participanții  la raportul juridic de dreptul comerțului internațional, in scopul asigurării siguranței si stabilității raporturilor lor juridice ar putea dori, de asemenea, să se asigure că legea aleasă se va aplica în mod uniform dar si conform acordurilor lor standard. Pe cale de consecință, susținem că, nu este deloc de neglijat includerea clauzei de electio juris numită pactum de lege utenda ca si a clauzei privind alegerea forului, forum clause.

Lector univ. dr. Manole Ciprian POPA Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Răspunderea nelimitată a asociaților cu răspundere limitată în baza art. 2371 din Legea societăților nr. 31/1990
Unlimited liability of the shareholders with limited liability under article 2371 of the Company Law no. 31/1990
Mecanismul sau tehnica ridicării vălului corporativ, de inspirație anglo-saxonă, (în engleză, lifting/piercing the corporate veil) care constă în ignorarea, ridicarea, personalității juridice a societății atunci când aceasta este folosită de asociați ca paravan pentru fraudarea creditorilor se regăsește în dispozițiile art. 2371 din Legea nr. 31/1990. În această lucrare vom analiza o serie de aspecte relevante în ceea ce privește aria și condițiile de aplicare ale acestui mecanism, în special cele referitoare la formele de societate, respectiv categoriile de asociați care sunt vizate, condițiile necesare activării sale, perioada din existența societății în care poate fi invocat, categoriile de creditori care se pot prevala de acest mecanism. De asemenea, vom analiza mecanismul ridicării vălului corporativ reglementat de Legea societăților și din perspectiva mecanismelor similare reglementate de Legea insolvenței și de Codul civil.
Dr. Zsolt KOKOLY Dr. Zsolt Kokoly , lector universitar, Universitatea Sapientia Cluj, Departamentul de Ştiinţe Juridice Probleme juridice privind “forum shopping” în sectorul audiovizual și mass-media al UE Legal issues concerning forum shopping in the regulation of audiovisual media services at EU level Principalul act legislativ al UE cu privire la sectorul sectorul audiovizualuluii este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (Directiva 2010/13/UE). Obiectivul principal al acesteidirective este de a furniza un cadru pentru serviciile mass-media audiovizuale transfrontaliere, în vederea consolidării pieței interne de producție și distribuție de programe și pentru garantarea unor condiții de concurență loială. Regula de bază a direectivei este stabilirea principiului libertății de retransmisie, în virtutea căreia țările UE nu trebuie să împiedice retransmisia serviciilor mass-media audiovizuale care provin din alte țări ale UE, atât timp cât emisiunile difuzate nu au caracter violent sau pornografic care poate afecta sensibilitatea minorilor. O piaţă concurenţială echilibrată la nivel european în domeniul mass-media şi al conţinutului audiovizual depinde în mare măsură şi de reglementarea practicii de forum shopping, adică fenomenul de a căuta situaţia juridică cea mai favorabilă. Având în vedere caracterul transfrontalier al furnizării de conţinut mass-media şi audiovizual forum shopping este o practică destul de frecvent întâlnită la nivel european: societăţile furnizoare caută ţara cu cel mai uşor regim de implementare, însă diferenţele care există între legislațiile naționale în materie de reglementare a conţinutului audiovizual pot conduce la periclitarea condiţiilor pentru o piaţă bazată pe principiile competiţiei juste. În cursul prezentării vom analiza mechannismele proprii ale Directivei cu privire la încercarea prevenirii forum shoppingului abuziv, (circumvention pocedure sau procedura de eludare a legii) stabilite ca și excepție de la principiul libertății de retransmisie. Totodată, revizuirea Directivei Serviciilor Media Audiovizuale, începută în anul 2016 caută să ofere soluţii viabile şi în ceea ce priveşte elaborarea unui set de soluții cu privire la îmbunătățirea acestei proeceduri.

Sesiunea II. Moderator Conf. univ. dr.  Angela Mîță – Baciu, orele 13.40-15

Drd. Nicolae Pană, Doctorand -Universitatea Carlos III – Madrid;  Responsabil juridic SAL-Fin din cadrul ASF

Proceduri de soluționare alterativă a litigiilor (Proceduri SAL) – Online vs. Offline

Alternative dispute resolution procedures – Online vs. Offline

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) este definită mai nou în Directiva nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE și Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE.  S-a instituit astfel o nouă modalitate de soluționare a litigiilor și anume concilierea. Pentru moment, în România, funcționează două entități care soluționează litigii în baza O.G. 38/2015 – privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți. Prezentul material descrie procedurile care se derulează în prezent și încearcă să sublinieze diferențele majore dintre soluționarea online a cererilor și soluționarea offline, cu plusuri si minusuri pentru fiecare dintre acestea.

Felix Raul HODOS - Lector univ. dr., Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș; Avocat Partner  - Hodoș Miheț și Asociații

Attila KIS – asist. univ. asociat, Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș; practician în insolvență, partener Hodos Business Recovery.

O altă perspectivă și concluzii cu privire la măsurile asiguratorii dispuse în cadrul procesului penal asupra bunurilor societății în insolvență și efectele acestora față de valorificarea bunurilor

Another perspective and conclusions on precautionary attachments ordered in the penal process on the goods of a company in insolvency and their effects on the capitalization of goods

În activitatea practicienilor în insolvență, nu de puține ori se ivește situația în care asupra bunurilor din averea debitorului se instituie măsuri asiguratorii penale, fie înainte de începerea procedurii, fie chiar concomitent cu aceasta. Aceasta situație creează un conflict între normele juridice aplicabile în procedura penală și cele care guvernează procedura insolvenței. În caz de faliment, scopul procedurii și, deopotrivă, obligația lichidatorului judiciar sunt reprezentate de valorificarea activelor și distribuirea sumelor în concordanță cu ordinea legală stabilită. Or, măsura sechestrului asupra acestor bunuri pare a fi în contradicție cu acest deziderat al legii insolvenței. O dezbatere cu privire la această tematică devine și mai interesantă dacă încercăm să proiectăm ce se întâmplă în acel moment în care procesul penal în cadrul căruia s-a instituit un sechestru se termină, iar debitorul este obligat la plată pe latura civilă. Se pune întrebarea cum poate fi valorificat bunul și cum se distribuie banii în această situație. Deși asupra acestei teme există mai multe materiale, considerăm necesară trasarea unor concluzii în încercarea de rezolvare a unei probleme de reglementare legislativă.

Drd. Cristina M. KASSAI

Representant, THE AMERICAS GROUP Financial Services, S.U.A.; Doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, Academia Română

Aspecte juridice și economice privind investițiile făcute prin programul de imigrare EB-5, S.U.A.

Legal and economic aspects about investments implemented by the EB-5 Immigration Program, U.S.A.

Această lucrare examinează viza de imigrare EB-5, creată de S.U.A prin Actul privind imigrația din 1990. Programul Immigration Investor permite imigranților să își câștige Cartea Verde / Cetățenia americană prin investiții în afaceri americane. Investițiile variază de la bunuri imobiliare comerciale până la investiții cu interes guvernamental și pot fi primite numai de către o unitate economică definită ca un centru regional. Lucrarea se concentrează asupra aspectelor juridice ale centrelor regionale, care sunt inițiate de oamenii de afaceri din SUA, uneori în alianță cu agențiile guvernamentale locale, pentru a atrage capital de investiții pentru întreprinderile de afaceri curente sau planificate. Centrele regionale sunt implicate în promovarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor de capital intern. Lucrarea analizează, de asemenea, anumite calificări pe care trebuie să le îndeplinească investitorii EB-5 care aleg să investească printr-un centru regional cu programul EB-5. Practic, guvernul S.U.A caută imigranți sofisticați care se califică drept “investitori acreditați” pentru a-și maximiza succesul în afaceri. Legile de stat și federale ale titlurilor de valoare necesită această abordare pentru a proteja investiția. “The Americas Group Financial Services” (TAGFS) prin rețeaua si reprezentanții săi, este in situația unică de a furniza consultanță de specialitate pentru investitorii străini pe diferite proiecte pe care noi le-am verificat individual și le considerăm a fi oportunități excelente. “The Americas Group Financial Services” (TAGFS) printr-un serviciu individualizat de înaltă calitate şi în condiții de siguranță, securitate şi încredere, oferă asistență investitorilor străini care doresc să aplice pentru “Green Card” fără a deține direct și a gestiona o afacere în S.U.A. În schimb, ei vor deveni parte a unui grup mai mare și printr-o investiție indirectă “pasivă” se vor califica pentru acest program.

Alex SUCIU

masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Aplicabilitatea Convenției Europene a Drepturilor Omului în Arbitrajul Comercial Internațional

The applicability of the European Convention on Human Rights in International Commercial Arbitration

 Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Arbitrajul Comercial Internațional reprezintă două domenii distincte și extrem de diferite. Există însă un element cheie care le întrepătrunde și anume Articolul 6 (1) din CEDO, care reglementează dreptul la un proces echitabil precum și drepturile procedurale. În prezenta lucrare, mi-am propus să analizez aplicabilitatea acestui articol în arbitrajul international în baza următoarelor probleme ridicate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin jurisprudența sa: Tribunalul arbitral nu este o instanță instituită prin lege în sensul articolului 6 CEDO, diferența dintre arbitrajul voluntar și cel obligatoriu, renunțarea la drepturile părților prevăzute de convenție prin încheierea unei clauze arbitrale etc. Există însă o aplicabilitate indirectă bine definită a convenției în această ramură privată de soluționare a disputelor în sensul că statele contractante sunt obligate să creeze mecanisme juridice pentru a asigura părților dintr-un arbitraj, toate garanțiile prevăzute de articolul 6 CEDO.

 

***

Sectiunea se va desfasura intre orele 12-15. Participarea este gratuita.  Participantii la sectiunea Drept si afaceri in mediul international nu platesc taxa conferintei. Inscrierile la coferinta s-au incheiat. Participarea in sala este posibila fara inscriere. Lucrarile conferintei se vor publica in RRDA – Revista romana de dreptul afacerilor. Informatii suplimetare: mihai.sandru@csde.ro

linkedin eveniment facebook researchgate academia.edu

SECTION IV

Law and Law rights in international business

 room 130

 _________________________________________________

                12.05.2017           12:00-13:20 – paper presentation;

13:20-13:40 – coffe break;

13:40-15:00– paper presentation.

Moderators:

  • Professor. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest
  • Lecturer PhD. Felix Raul Hodos, „Petru Maior” University, Targu Mures
  • Associate Professor PhD. Angela Mîță – Baciu, “Petre Andrei” University, Iasi

 

Papers presentation

 

1. LAW AND RIGHTS IN INTERNATIONAL BUSINESS

Author: Professor. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

Scientific referents:

1. Associate Professor PhD. Dragos Marian RADULESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

2. UNCONSCIOUS BIAS IN ARBITRATORS’ APPOINTMENT

Author:

Lecturer PhD. Cristina FLORESCU, Lawyer

 

Scientific referents:

1. Prof. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

3. THE PACTUM DE LEGE UTENDA OR THE EXPRESS CHOICE OF APPLICABLE LAW IN INTERNATIONAL CONTRACTS

Author: Associate Professor PhD. Angela MÎȚĂ – BACIU, “Petre Andrei” University Iasi

 

Scientific referents:

1. Prof. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

4. UNLIMITED LIABILITY OF THE SHAREHOLDERS WITH LIMITED LIABILITY UNDER ARTICLE 2371 OF THE COMPANY LAW NO. 31/1990

Author:

Lecturer PhD. Manole Ciprian POPA, Law Faculty, University of Bucharest

 

Scientific referents:

1. Associate Professor PhD. Dragos Marian RADULESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

5. LEGAL ISSUES CONCERNING FORUM SHOPPING IN THE REGULATION OF AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES AT EU LEVEL

Author:

Lecturer PhD. Zsolt KOKOLY, „Sapientia” University Cluj Napoca

 

Scientific referents:

1. Prof. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University

 

6. COMPETITION LAW. SETTLEMENT PROCEDURE AND THE CLAIMANT’S RIGHT OF DEFENCE

Author: PhD Candidate Ana-Maria UDRISTE Phd, Law Faculty, University of Bucharest

 

Scientific referents:

1. Prof. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

7. ANOTHER PERSPECTIVE AND CONCLUSIONS ON PRECAUTIONARY ATTACHMENTS ORDERED IN THE PENAL PROCESS ON THE GOODS OF A COMPANY IN INSOLVENCY AND THEIR EFFECTS ON THE CAPITALIZATION OF GOODS

Authors:

Lecturer PhD. Felix Raul HODOS, „Petru Maior” University Tirgu Mures

Junior Lecturer PhD. Attila KIS, „Petru Maior” University Tirgu Mures

 

Scientific referents:

1. Associate Professor PhD. Dragos Marian RADULESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

8. LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS ABOUT INVESTMENTS IMPLEMENTED BY THE EB-5 IMMIGRATION PROGRAM, U.S.A.

Author:

PhD Candidate Cristina M. KASSAI, „Acad. Andrei Radulescu” Legal Research Institute, Romanian Academy

 

Scientific referents:

1. Prof. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

9.THE APPLICABILITY OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Author:

Master Student Alex SUCIU, Law Faculty, University of Bucharest

 

Scientific referents:

1. Associate Professor PhD. Dragos Marian RADULESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

10. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PROCEDURES – ONLINE VS. OFFLINE

Authors:

PhD. Candidate Nicolae PANA, “Carlos III” University, Madrid

 

Scientific referents:

1. Prof. PhD. Mihai ȘANDRU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

2. Associate Professor Mădălina TOMESCU, „Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest

 

Facultatea de Relatii Economice Internatinale, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

evenimente.JURIDICE.ro

Posted in Evenimente.