Provocări ale dreptului public în prezent. Contribuții ale prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului public / 26-27 mai 2017, Sibiu – Revista Afaceri juridice europene
Skip to content


Provocări ale dreptului public în prezent. Contribuții ale prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului public / 26-27 mai 2017, Sibiu

 


Provocări ale dreptului public în prezent. Contribuții ale prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului public / 26-27 mai 2017, Sibiu

 

 

 

Facultatea de Drept a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Institutul de Științe Administrative ”Paul Negulescu” și Universitatea ”Româno-Germană” din Sibiu organizează

Provocări ale dreptului public în prezent. Contribuții ale prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului public

Sibiu

26-27 mai 2017

Festivitatea de omagiere a prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai, distins specialist al dreptului adminsitrativ și al teoriei generale a dreptului, având o carieră de 40 de ani dedicată studențiilor și cercetării științifice.

Agenda
Vineri, 26 mai 2017
8:45-9:00 Primirea invita
ților – Foaierul Facultății de Drept Sibiu
9:00-12:45 Festivitatea de Omagiere a prof. univ. dr.
 Ioan-Iosif Santai
12:45-13:00 Închiderea Festivită
ții de Omagiere
13:00-14:45 Pauză: Prânz – Restaurant „Teatro” din Sibiu
15:00-17:00 Sesiune de comunicări
științifice. Secțiunea de Drept public I, Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101
15:00-17:00 Sesiune de comunicări
științifice. Secțiunea de Drept Privat, Facultatea de Drept, etaj 1, sala 117
17:00-17:30 Pauză
17:30-19:00 Prelegeri şi dezbateri pe sec
țiuni

Sâmbătă, 27 mai 2017
9:00-12:00 Sesiune de comunicări
științifice. Secțiunea de Drept Public II, Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101
12:00-12:30 Închiderea Sesiunii de Comunicări. Concluzii. Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”

Program
Vineri, 26 mai 2017, Facultatea de Drept
8:45-9:00 Primirea invita
ților – Foaierul Facultății de Drept
9:00-12:45 Festivitatea de Omagiere a prof. univ. dr.
 Ioan-Iosif Santai

Moderator: conf. univ. dr. Marioara Țichindelean

Cuvânt deschidere
Prof. univ. dr. ing.
 Ioan Bondrea, Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr.
 Radu-Gheorghe Geamănu, Decanul Facultății de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr.
 Verginia Vedinaș, Președintele Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu”
Conf. univ. dr.
 Elisabeta Boțian, Rectorul Universității Româno-Germane din Sibiu

Contribuții ale Prof. univ.dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului românesc și a înățământului superior juridic
1. Prof. univ. dr.
 Rodica Narcisa Petrescu  LAUDATIO
2. Prof. univ. dr.
 Ioan-Iosif Santai  Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
3. Prof. univ. dr.
 Nicolae Popa  Profesorul Ioan Santai – o viață dedicată învățământului superior juridic
4. Prof. univ. dr.
 Ion Alexandru  Tradiție și modern în construcția ordinei juridice naționale
5. Prof. univ. dr.
 Verginia Vedinaş  Contribuţia profesorului universitar doctor Ioan Santai la doctrina administrativă în materia funcţiei publice
6. Prof. univ. dr.
 Emil Bălan  Contribuţia prof. univ. dr. Ioan Santai în materia codificării administrative
7. Prof. univ. dr.
 Rodica Narcisa Petrescu  Contribuţia profesorului Ioan Santai la dezvoltarea teoriei actului administrativ
8. Prof. univ. dr.
 Anton Trăilescu  Contribuţii ale prof.univ.dr. Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei administrative în ce priveşte instituţia juridică de autoritate publică
9. Prof. univ. dr.
 Dana Apostol Tofan  Contribuţia profesorului Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei administrative. Instituţia contenciosului administrativ
10. Prof. univ. dr.
 Corvin Lupu  Profesorul Ioan Santai, personalitate a istoriei universitare sibiene – amintiri
11. Av. dr.
 Mihai Baco  Vitam longam vivas, crescas, floreas, excellentissime et reverendissime professor IOAN SANTAI!
12. Conf. univ. dr.
 Eugenia Florescu  Eseu privind transpunerea misiunii unui decan
Alte interven
ții ale invitaților
13:00-14:45 Pauză: Prânz – Restaurant „Teatro”
15:00-17:00 Sesiune de comunicări. Prelegeri şi dezbateri. Sec
țiunea de Drept Public I
Moderatori: prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu, prof. univ.dr. Emil Bălan, lect. univ. dr. Marius Mazilu
1. Lect. univ. dr.
 Ivan Vasile Ivanoff  Consecinţele nerespectării ierarhiei actelor normative
2. Lect. univ. dr.
 Valentin Stelian Bădescu  Unele consideraţii privind Dreptul românesc în context unional – realităţi, perspective, provocări
3. Av.
 Paul Iulian Nedelcu  Efectele juridice ale refuzului promulgării unei legi
4. Prof. univ. dr.
 Iulian Nedelcu  Controverse privind rolul instituţiei Preşedintelui în procedura de legiferare
5. Prof. univ. dr.
 Emil Bălan  Calitatea reglementării – dimensiune a legalităţii actelor juridice
6. Lect. univ. dr.
 Marius Văcărelu  Standardizarea funcției de demnitate publică, o necesitate a dreptului contemporan
7. Drd.
 Andrada Quffa Wedad  Condiții de acces la funcții și demnități publice pe criterii de pregătire profesională
8. Prof. univ. dr.
 Radu Carp  Este nevoie de un Cod administrativ care să conţină totalitatea normelor de drept administrativ substanţial sau doar de unificarea regulilor deja existente prin reglementări sectoriale? Necesitatea şi avantajele analizei de drept comparat.
9. Conf. univ. dr.
 Cristi Iftene  Argumente pentru înființarea unui Colegiu al funcționarilor publici
10. Cercetător
științific dr. Irina Alexe  Prognozata extindere a atribuţiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
11.
 Daniela Pavel  Necesitatea corelării legislației specifice privind evaluarea funcționarilor publici cu principalul instrument managerial al conducătorilor entităților publice, condiție obligatorie în atingerea obiectivelor entităților publice
12. Conf. univ dr.
 Mihai Cristian Apostolache, conf. univ. dr. Mihaela Adina Apostolache  Consideraţii privind schimbările legislative din sfera administraţiei publice locale
13. Conf. univ. dr.
 Emilia Lucia Cătană  Unele considerente privind natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială
14.
 Egyed Arpad  Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
15. Lect. univ. dr.
 Eugenia Iovănaș  Interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
16. Conf. univ.dr.
 Mircea Ursuța  Din nou despre natura juridică și forța probantă a procesului verbal contravențional
17. Prof. univ.dr.
 Constantin Iordache, drd. Eduard Paul Petrescu  Efectele corupţiei in domeniul securităţii naţionale
18.
 Andra Huidan  Apărarea dreptului la viaţa privată prin mijloace de drept penal
19. Conf. univ.dr.
 Elisabeta Mariana Boțian  Considerații privind infracțiunea de favorizare a făptuitorului
– Concluzii Secțiunea de Drept Public I
15:00-17:00 Sesiune de comunicări. Prelegeri şi dezbateri.
Moderatori: prof. univ.dr.
 Ioan Sabău-Pop, conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
1. Prof. univ. dr.
 Daniel-Mihail Şandru  Influența dreptului Uniunii Europene în reconfigurarea dreptului privat de către norme de drept public
2. Prof. univ. dr.
 Ioan Sabău–Pop  Unele particularităţi istorice şi juridice privind aplicarea legislaţiei de restituire a proprietăţilor imobiliare în Transilvania
3. Prof. univ. dr.
 Teodor Bodoaşcă, conf. univ. dr. Aurelia Drăghici  Concediul de acomodare şi indemnizaţia lunară pentru adoptator sau oricare dintre soţii din familia adoptatoare în reglementarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
4. Conf. univ. dr.
 Marioara Ţichindelean  Consideraţii privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacităţii de muncă
5. Lect. univ. dr.
 Monica Gheorghe  Considerente privind unele discrepanţe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislaţia internă şi normele europene şi jurisprudenţa CJUE în materie
Concluzii Sec
țiunea de Drept Privat

Sâmbătă, 27 mai 2017
9:00-12:00 Sesiune de comunicări. Prelegeri şi dezbateri. Sec
țiunea de Drept Public II
Moderatori: prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, prof. univ. dr. Anton Trăilescu, lect. univ. dr. Marius Andreescu
1. Jud.
 Marian Enache  Împlinirea a 150 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1866 şi a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1991
2. Prof. univ. dr.
 Manuel Guţan  Naţiunea asediată: constituţionalismul etnocentric românesc şi migraţia contemporană – o analiză istorică a art. 3 alin. (4) din Constituţia României Moise Bojincă – România în contextultrecerii de la democraţia procedurală la democraţia ca formă de viaţă
3. Prof. univ. dr.
 Stelian Scăunaş  De la ideile filozofice ale lui Rousseau, la protecţia juridică a drepturilor omului, cu o privire specială asupra dreptului la viaţă în spaţiul european
4. Lect. univ. dr.
 Marius Andreescu  Puterea statală şi restrângerea exerciţiului unor drepturi
5. Prof. univ. dr.
 Moise Bojincă  România în contextul trecerii de la democrația procedurală la democrația ca formă de viață
6. Prof. univ. dr.
 Veronica Rebreanu  Câteva reflecţii privind cunoaşterea dreptului
7. Prof. univ. dr.
 Iulian Nedelcu  Contextul intern şi european al definirii conceptului de autonomie locală
8. Prof. univ. dr.
 Elena Mihaela Fodor  Buna legiferare ca premisă a fericirii. Două exemple.
9. Conf. univ. dr.
 Monica Vlad  Ombudsman-ul între dreptul constituţional şi cel administrativ
10. Conf. univ. dr.
 Emilia Lucia Cătană  Aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile în cazul actelor administrative asimilate potrivit Legii nr. 554/2004 şi Legii nr. 101/2016
11.
 Árpád Egyed  Analiza evoluţiei reglementării şi a consecinţelor juridice ale excepţiei de nelegalitate prevăzută la art. 4 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
12. Lect. univ. dr.
 Andreea Corina Târşia  Un act al administraţiei locale este adoptat în baza unei legi lipsite de claritate şi de precizie. Ambele supun cetăţenii la muncă forţată. Care este calea legală pentru eliminarea lor dinordinea juridică naţională?
13. Lect. univ. dr.
 Laurenţiu Şoneriu  Recursul administrativ prealabil în contextul legislativ actual
14. Prof. univ. dr.
 Mihai-Dumitru Baltador, lect. univ.dr. Lia Alexandra Baltador, Ioan-Vasile, conf. univ.dr.Barb Dan Miricescu  Dezvoltarea durabilă pentru autorităţile locale şi regionale din Europa. Studiu de caz pentru regiunea dunăreană
15. Lect. univ. dr.
 Nicolae Scutea  Din nou despre proporţionalitate şi interdicţia manifestării în exces. Cazul particular al imobilelor retrocedate şi rămase apoi afectate unor activităţi de interes public
16. Conf. univ. dr.
 Cristina Oneţ  Protecţia juridică a solurilor în România
17. Lect. univ. dr.
 Maria Angela Ureche  Penitenciarul Aiud şi cadrul legislativ de opresiune politică în
perioada comunistă
18. Lect. univ. dr.
 Ana Mocanu-Suciu  Egalitatea în fața sarcinilor publice-izvor al răspunderii patrimoniale a puterii publice
19. Av.
 Ion Turculeanu  Accesul la justiţie
20. Prof. univ. dr.
 Emilian Stancu  Fără criminalistică, dreptul penal ar fi o simplă filosofie
21. Prof. univ. dr.
 Vasile Luha  Regimul juridic al titlurilor de credit
22. Conf. univ. dr.
 Clipa Cristian  Temă rezervată
23. Lect. univ.dr.
 Cosmin RaduVlaicu  Temă rezervată
24. Lect. univ. dr.
 Radu Stoian  Temă rezervată
25. Lect. univ. dr.
 Marius Ioan Mazilu  Temă rezervată
26. Asist. univ. dr.
 Feurdean Cristina  Temă rezervată
27. Dr.
 Marius Catană  Temă rezervată
28.
 Pavel Mihail  Temă rezervată
12:00 Concluzii Sec
țiunea de Drept Public II.

Concluzii.

 

Nimic despre executare / 26 mai 2017, București    Cum putem convinge și impune instanței naționale să adreseze o trimitere preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene? / 6 iunie 2017, București    Achiziții publice de la teorie la practică / 14 iunie 2017, București    CYBERCRIME / 15 iunie 2017, București    Excepțiile de procedură penală. Examen de practică judiciară / 16 iunie 2017, București    Conferința de dreptul afacerilor 2017 (ed. 13) / 16 iunie 2017, București    Contestația la executare între DA și NU. Examen de jurisprudență / 21 iunie 2017, București    Evaziunea fiscală. Aspecte controversate de drept penal și drept procesual penal / 26 iunie 2017, București    Probleme și soluții juridice în SPORT / 27 iunie 2017, București    Interpretarea normelor și actelor juridice / 28 iunie 2017, București    DNA Inside. Elemente conceptuale și jurisprudențiale / 29 iunie 2017, București    Retorica și logica juridică în activitatea juristului / 30 iunie 2017, București     Cum folosim în mod eficient PUBLICITATEA MOBILIARĂ. Reglementări, metode juridice și procedee tehnice / 4 iulie 2017, București    Spălarea de bani. Pericole concrete și soluții de prevenire / 5 iulie 2017, București    Abuzul în serviciu. Incriminare, cercetare, sancţionare / 27 iulie 2017, București     Arbitrajul comercial: noua procedură și examen comprehensiv al soluțiilor pe fond / 7 septembrie 2017, București    Camera preliminară. Examen teoretic și jurisprudențial al posibilităților și rezultatelor / 11 septembrie 2017, București    Ordine și răspundere în dreptul muncii / 22 septembrie 2017, București    Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală prin mijloace de procedură civilă / 9 octombrie 2017, București    Probleme dificile de drept civil (ed. 6). Drepturile personalității și protecția datelor personale. CONFERINȚA VALERIU STOICA / 20 octombrie 2017, București    Conferinţa anuală de Achiziţii Publice a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti / 25 mai 2017, București     Îmbunătățirea politicilor și practicilor anticorupție prin participarea activă a societății civile / 25-27 mai 2017, București    Conferinţa internaţională a doctoranzilor şi studenţilor în drept (ed. 9) / 9 iunie 2017, Timișoara    Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român / 15 septembrie 2017, București    Seminarul Național de Salarizare, Contribuții și Asigurări Sociale / 9-11 iunie 2017, Poiana Brașov    Seminarul Național de Securitate și Sănătate în Muncă / 9-11 iunie 2017, Poiana Brașov    Cariera ta în HR – motivare, comunicare, evaluare / 16 iunie 2017, București    Seminarul Național de Fiscalitate și Contabilitate pentru Instituții Publice / 22-25 iunie 2017, Poiana Brașov    Atelierul practic de completare în ReviSal / 27 iunie 2017, București

Provocări ale dreptului public în prezent. Contribuții ale prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului public / 26-27 mai 2017, Sibiu

0
Share

Facultatea de Drept a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Institutul de Științe Administrative ”Paul Negulescu” și Universitatea ”Româno-Germană” din Sibiu organizează

Provocări ale dreptului public în prezent. Contribuții ale prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului public

Sibiu

26-27 mai 2017

Festivitatea de omagiere a prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai, distins specialist al dreptului adminsitrativ și al teoriei generale a dreptului, având o carieră de 40 de ani dedicată studențiilor și cercetării științifice.

Agenda
Vineri, 26 mai 2017
8:45-9:00 Primirea invitaților – Foaierul Facultății de Drept Sibiu
9:00-12:45 Festivitatea de Omagiere a prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai
12:45-13:00 Închiderea Festivității de Omagiere
13:00-14:45 Pauză: Prânz – Restaurant „Teatro” din Sibiu
15:00-17:00 Sesiune de comunicări științifice. Secțiunea de Drept public I, Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101
15:00-17:00 Sesiune de comunicări științifice. Secțiunea de Drept Privat, Facultatea de Drept, etaj 1, sala 117
17:00-17:30 Pauză
17:30-19:00 Prelegeri şi dezbateri pe secțiuni

Sâmbătă, 27 mai 2017
9:00-12:00 Sesiune de comunicări științifice. Secțiunea de Drept Public II, Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101
12:00-12:30 Închiderea Sesiunii de Comunicări. Concluzii. Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”

Program
Vineri, 26 mai 2017, Facultatea de Drept
8:45-9:00 Primirea invitaților – Foaierul Facultății de Drept
9:00-12:45 Festivitatea de Omagiere a prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai

Moderator: conf. univ. dr. Marioara Țichindelean

Cuvânt deschidere
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Radu-Gheorghe Geamănu, Decanul Facultății de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Președintele Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu”
Conf. univ. dr. Elisabeta Boțian, Rectorul Universității Româno-Germane din Sibiu

Contribuții ale Prof. univ.dr. Ioan-Iosif Santai la dezvoltarea dreptului românesc și a înățământului superior juridic
1. Prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu – LAUDATIO
2. Prof. univ. dr. Ioan-Iosif Santai – Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
3. Prof. univ. dr. Nicolae Popa – Profesorul Ioan Santai – o viață dedicată învățământului superior juridic
4. Prof. univ. dr. Ion Alexandru – Tradiție și modern în construcția ordinei juridice naționale
5. Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş – Contribuţia profesorului universitar doctor Ioan Santai la doctrina administrativă în materia funcţiei publice
6. Prof. univ. dr. Emil Bălan – Contribuţia prof. univ. dr. Ioan Santai în materia codificării administrative
7. Prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu – Contribuţia profesorului Ioan Santai la dezvoltarea teoriei actului administrativ
8. Prof. univ. dr. Anton Trăilescu – Contribuţii ale prof.univ.dr. Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei administrative în ce priveşte instituţia juridică de autoritate publică
9. Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan – Contribuţia profesorului Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei administrative. Instituţia contenciosului administrativ
10. Prof. univ. dr. Corvin Lupu – Profesorul Ioan Santai, personalitate a istoriei universitare sibiene – amintiri
11. Av. dr. Mihai Baco – Vitam longam vivas, crescas, floreas, excellentissime et reverendissime professor IOAN SANTAI!
12. Conf. univ. dr. Eugenia Florescu – Eseu privind transpunerea misiunii unui decan
Alte intervenții ale invitaților
13:00-14:45 Pauză: Prânz – Restaurant „Teatro”
15:00-17:00 Sesiune de comunicări. Prelegeri şi dezbateri. Secțiunea de Drept Public I
Moderatori: prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu, prof. univ.dr. Emil Bălan, lect. univ. dr. Marius Mazilu
1. Lect. univ. dr. Ivan Vasile Ivanoff – Consecinţele nerespectării ierarhiei actelor normative
2. Lect. univ. dr. Valentin Stelian Bădescu – Unele consideraţii privind Dreptul românesc în context unional – realităţi, perspective, provocări
3. Av. Paul Iulian Nedelcu – Efectele juridice ale refuzului promulgării unei legi
4. Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu – Controverse privind rolul instituţiei Preşedintelui în procedura de legiferare
5. Prof. univ. dr. Emil Bălan – Calitatea reglementării – dimensiune a legalităţii actelor juridice
6. Lect. univ. dr. Marius Văcărelu – Standardizarea funcției de demnitate publică, o necesitate a dreptului contemporan
7. Drd. Andrada Quffa Wedad – Condiții de acces la funcții și demnități publice pe criterii de pregătire profesională
8. Prof. univ. dr. Radu Carp – Este nevoie de un Cod administrativ care să conţină totalitatea normelor de drept administrativ substanţial sau doar de unificarea regulilor deja existente prin reglementări sectoriale? Necesitatea şi avantajele analizei de drept comparat.
9. Conf. univ. dr. Cristi Iftene – Argumente pentru înființarea unui Colegiu al funcționarilor publici
10. Cercetător științific dr. Irina Alexe – Prognozata extindere a atribuţiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
11. Daniela Pavel – Necesitatea corelării legislației specifice privind evaluarea funcționarilor publici cu principalul instrument managerial al conducătorilor entităților publice, condiție obligatorie în atingerea obiectivelor entităților publice
12. Conf. univ dr. Mihai Cristian Apostolache, conf. univ. dr. Mihaela Adina Apostolache – Consideraţii privind schimbările legislative din sfera administraţiei publice locale
13. Conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană – Unele considerente privind natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială
14. Egyed Arpad – Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
15. Lect. univ. dr. Eugenia Iovănaș – Interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
16. Conf. univ.dr. Mircea Ursuța – Din nou despre natura juridică și forța probantă a procesului verbal contravențional
17. Prof. univ.dr. Constantin Iordache, drd. Eduard Paul Petrescu – Efectele corupţiei in domeniul securităţii naţionale
18. Andra Huidan – Apărarea dreptului la viaţa privată prin mijloace de drept penal
19. Conf. univ.dr. Elisabeta Mariana Boțian – Considerații privind infracțiunea de favorizare a făptuitorului
– Concluzii Secțiunea de Drept Public I
15:00-17:00 Sesiune de comunicări. Prelegeri şi dezbateri.
Moderatori: prof. univ.dr. Ioan Sabău-Pop, conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
1. Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru – Influența dreptului Uniunii Europene în reconfigurarea dreptului privat de către norme de drept public
2. Prof. univ. dr. Ioan Sabău–Pop – Unele particularităţi istorice şi juridice privind aplicarea legislaţiei de restituire a proprietăţilor imobiliare în Transilvania
3. Prof. univ. dr. Teodor Bodoaşcă, conf. univ. dr. Aurelia Drăghici – Concediul de acomodare şi indemnizaţia lunară pentru adoptator sau oricare dintre soţii din familia adoptatoare în reglementarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
4. Conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean – Consideraţii privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacităţii de muncă
5. Lect. univ. dr. Monica Gheorghe – Considerente privind unele discrepanţe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislaţia internă şi normele europene şi jurisprudenţa CJUE în materie
Concluzii Secțiunea de Drept Privat

Sâmbătă, 27 mai 2017
9:00-12:00 Sesiune de comunicări. Prelegeri şi dezbateri. Secțiunea de Drept Public II
Moderatori: prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, prof. univ. dr. Anton Trăilescu, lect. univ. dr. Marius Andreescu
1. Jud. Marian Enache – Împlinirea a 150 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1866 şi a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1991
2. Prof. univ. dr. Manuel Guţan – Naţiunea asediată: constituţionalismul etnocentric românesc şi migraţia contemporană – o analiză istorică a art. 3 alin. (4) din Constituţia României Moise Bojincă – România în contextultrecerii de la democraţia procedurală la democraţia ca formă de viaţă
3. Prof. univ. dr. Stelian Scăunaş – De la ideile filozofice ale lui Rousseau, la protecţia juridică a drepturilor omului, cu o privire specială asupra dreptului la viaţă în spaţiul european
4. Lect. univ. dr. Marius Andreescu – Puterea statală şi restrângerea exerciţiului unor drepturi
5. Prof. univ. dr. Moise Bojincă – România în contextul trecerii de la democrația procedurală la democrația ca formă de viață
6. Prof. univ. dr. Veronica Rebreanu – Câteva reflecţii privind cunoaşterea dreptului
7. Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu – Contextul intern şi european al definirii conceptului de autonomie locală
8. Prof. univ. dr. Elena Mihaela Fodor – Buna legiferare ca premisă a fericirii. Două exemple.
9. Conf. univ. dr. Monica Vlad – Ombudsman-ul între dreptul constituţional şi cel administrativ
10. Conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană – Aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile în cazul actelor administrative asimilate potrivit Legii nr. 554/2004 şi Legii nr. 101/2016
11. Árpád Egyed – Analiza evoluţiei reglementării şi a consecinţelor juridice ale excepţiei de nelegalitate prevăzută la art. 4 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
12. Lect. univ. dr. Andreea Corina Târşia – Un act al administraţiei locale este adoptat în baza unei legi lipsite de claritate şi de precizie. Ambele supun cetăţenii la muncă forţată. Care este calea legală pentru eliminarea lor dinordinea juridică naţională?
13. Lect. univ. dr. Laurenţiu Şoneriu – Recursul administrativ prealabil în contextul legislativ actual
14. Prof. univ. dr. Mihai-Dumitru Baltador, lect. univ.dr. Lia Alexandra BaltadorIoan-Vasile, conf. univ.dr.Barb Dan Miricescu – Dezvoltarea durabilă pentru autorităţile locale şi regionale din Europa. Studiu de caz pentru regiunea dunăreană
15. Lect. univ. dr. Nicolae Scutea – Din nou despre proporţionalitate şi interdicţia manifestării în exces. Cazul particular al imobilelor retrocedate şi rămase apoi afectate unor activităţi de interes public
16. Conf. univ. dr. Cristina Oneţ – Protecţia juridică a solurilor în România
17. Lect. univ. dr. Maria Angela Ureche – Penitenciarul Aiud şi cadrul legislativ de opresiune politică în
perioada comunistă
18. Lect. univ. dr. Ana Mocanu-Suciu – Egalitatea în fața sarcinilor publice-izvor al răspunderii patrimoniale a puterii publice
19. Av. Ion Turculeanu – Accesul la justiţie
20. Prof. univ. dr. Emilian Stancu – Fără criminalistică, dreptul penal ar fi o simplă filosofie
21. Prof. univ. dr. Vasile Luha – Regimul juridic al titlurilor de credit
22. Conf. univ. dr. Clipa Cristian – Temă rezervată
23. Lect. univ.dr. Cosmin RaduVlaicu – Temă rezervată
24. Lect. univ. dr. Radu Stoian – Temă rezervată
25. Lect. univ. dr. Marius Ioan Mazilu – Temă rezervată
26. Asist. univ. dr. Feurdean Cristina – Temă rezervată
27. Dr. Marius Catană – Temă rezervată
28. Pavel Mihail – Temă rezervată
12:00 Concluzii Secțiunea de Drept Public II.

Concluzii.

Posted in Evenimente.