Skip to content


C-495/17, Cartrans Spedition, hotararea din 8 noiembrie 2018

Tribunalul Prahova a formulat o trimitere preliminară în materia dreptului fiscal: C-495/17, Cartrans Spedition, hotararea din 8 noiembrie 2018

CURIA

 

Tribunalul Prahova prin încheierea din 14 februarie 2017, a formulat o nouă trimitere preliminară la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Potrivit încheierii, textul întrebărilor preliminare este următorul:

„În scopul scutirii de T.V.A. pentru operaţiuni şi servicii de transport aferente exportului de bunuri, conform Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, carnetul TIR vizat de oficiul vamal al ţării de destinaţie reprezintă document justificativ al exportului bunurilor transportate, având în vedere regimul acestui document de tranzit vamal stabilit prin Manualul de tranzit pentru regimul TIR nr. TAXUD/1873/2007 de către Comitetul Codului Vamal – secţiunea Tranzit din cadrul Direcţiei Generale pentru Impozitare şi Uniune Vamală a Comisiei Europene?

Articolul 153 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se opune unei practici fiscale care impune contribuabilului să dovedească exportul mărfurilor transportate numai prin declaraţie vamală de export, refuzând acordarea dreptului de deducere a T.V.A. pentru serviciile de transport al mărfurilor exportate în cazul absenţei acestei declaraţii, deşi exista carnet TIR vizat de vama ţării de destinaţie?”

 

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Prahova

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii – solicitarea uneia dintre părți

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

OJ C 369 from 30.10.2017, p.6

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL ELEANOR SHARPSTON din 12 iulie 2018 in cauza C-495/17, Cartrans Spedition

„Articolul 146 alineatul (1) litera (e) și articolul 131 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care impune prezentarea unor documente specifice pentru a se dovedi că bunurile transportate de o persoană impozabilă care prestează servicii de transport rutier către o destinație în afara teritoriului Uniunii Europene au fost efectiv exportate. Revine autorităților competente, sub controlul instanțelor naționale, sarcina să examineze și să aprecieze probele în fiecare caz în parte. Aceste probe pot să includă referiri la carnetele TIR, astfel cum sunt descrise în Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, anexată la Decizia 2009/477/CE a Consiliului din 28 mai 2009 de publicare în formă consolidată a textului Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR) din 14 noiembrie 1975 de la Geneva, astfel cum a fost modificată de la această dată, pentru a se stabili dacă bunurile în cauză au părăsit în mod fizic teritoriul Uniunii Europene și, prin urmare, dacă serviciile de transport prestate au fost legate direct de exportul de bunuri.”

TEXT INTEGRAL

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Hotararea Curtii din 8 noiembrie 2018:

Articolul 146 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, pe de o parte, și dispoziția menționată coroborată cu articolul 153 din aceeași directivă, pe de altă parte, trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici fiscale a unui stat membru în temeiul căreia scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru prestarea serviciilor de transport legate direct de exportul de bunuri și, respectiv, pentru prestarea de servicii efectuate de intermediari care participă la această prestare a serviciilor de transport este condiționată de prezentarea de către persoana impozabilă a declarației vamale de export privind bunurile în cauză. În această privință, în vederea acordării scutirilor menționate, autoritățile competente au obligația să examineze dacă, din ansamblul elementelor de care ele pot dispune, îndeplinirea condiției legate de exportul bunurilor în cauză poate fi dedusă cu un grad de verosimilitate suficient de ridicat. În acest context, un carnet TIR vizat de autoritățile vamale ale țării terțe de destinație a bunurilor, prezentat de persoana impozabilă, constituie un element de care autoritățile menționate trebuie, în principiu, să țină seama în mod corespunzător, cu excepția cazului în care acestea au motive precise să se îndoiască de autenticitatea sau de fiabilitatea acestui document.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU,  JURIDICE.ro

academia.edu

researchgate

blog Afaceri juridice europene

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Mihai Șandru

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.