Skip to content


Silviu-Dorin Șchiopu – activitate in domeniul protectiei datelor

 

Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./CNIL (Cauza C-507/17)[The territorial scope of the right to be forgotten (right to de-referencing) in the light of the request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 21 August 2017 — Google Inc. v CNIL (Case C-507/17)]. Pandectele române, 1/2018, p. 61-72.

 

Efectivitatea dreptului de a fi uitat [The effectiveness of the right to be forgotten]. In I. Alexe, N.-D. Ploeșteanu, D.-M. Șandru (eds.), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679 (pp. 188-203). Bucureşti: Universitară, 2017.

 

Obligația de păstrare a evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal [The obligation to keep a record of processing activities for personal data]. Revista română de drept al afacerilor, 1/2018, p. 85-94.

 

Evidenţa activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc [The record of personal data processing activities carried out within the bailiffs’ office]. In E. Hurubă (ed.), Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TRECUT, PREZENT, VIITOR” 30 august – 1 septembrie 2018 Tîrgu Mureş, România (pp. 142-155). Bucureşti: Universul Juridic, 2018.

 

Un reper jurisprudenţial din practica instanţelor franceze în materia dreptului la uitare digitală [An example of French case law in the matter of the right to be digitally forgotten]. Revista Universul Juridic, 9/2018 (în curs de publicare).

 

Scurte considerații asupra dreptului de acces al persoanei vizate în lumina Regulamentului (UE) 2016/679 [Short Considerations on the Right of Access by the Data Subject under Regulation (EU) 2016/679]. Revista Universul Juridic, 5/2018, p. 86-93.

 

Un reper jurisprudenţial din practica instanţelor belgiene în materia dreptului la uitare digitală [An example of Belgian case law in the matter of the right to be digitally forgotten]. Revista Universul Juridic, 4/2018, p. 36-44.

 

Obligaţia de informare în cazul datelor negative transmise biroului de credit [The obligation to inform in case of negative data sent to the Credit bureau]. Revista Universul Juridic, 2/2018, p. 61-71.

 

Unele aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) [Some aspects of processing personal data in the case of mandatory civil liability insurances for motor vehicles (RCA)]. Revista Universul Juridic, 1/2018, p. 42-53.

 

Dreptul la delistare: trimiterile preliminare formulate de Consiliul de stat al Franţei (Cauza C-136/17) [The right to be delisted: the request for a preliminary ruling formulated by the French Council of state (Case c-136/17)]. Revista Universul Juridic, 9/2017, p. 63-73.

 

Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal: codul numeric personal sau orice alt identificator cu aplicabilitate general [The processing of special categories of personal data: national identification number or any other identifier of general application]. Revista Universul Juridic, 8/2017, p. 83-93.

 

Pilonii prelucrării datelor cu caracter personal [The pillars of personal data processing]. Revista Universul Juridic, 6/2017, p. 87-102.

 

Dreptul la ştergerea datelor şi dreptul la aducerea ultimului omagiu: a fi uitat sau a fi ţinut minte? [The right to erasure and the right to receive the last tribute: to be forgotten or to be remembered?].Revista Universul Juridic, 2/2017, p. 85-93.

 

Date cu caracter personal având funcţie de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimţământului pentru predarea unei copii a actului de identitate [Personal data with an identification function. Processing of national identification number or any other identifier of general application. Lack of consent to hand over a copy of the identity document] (hotărâre în rezumat şi comentariu). Revista română de jurisprudenţă, 3/2017, p. 75-80.

Posted in Recenzii, bibliografie.